Disclaimer

Disclaimer www.Veilig-Ontwerp-Beheer.nl

De site www.veilig-ontwerp-beheer.nl is een initiatief van de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer (SVOB). De oplevering van de onderdelen ‘maatregelen’ en 'publicaties' kwam in 2010 en 2011 tot stand met subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Programma ‘Veilig door Innovatie’) en met steun van het CCV. Sinds september 2011 beheert de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer de site. Sindsdien is toegevoegd: info over de SVOB, nieuws en activiteiten.

Deze internetsite is door de SVOB met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Hoewel SVOB daarbij heeft getracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden, kan zij niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de op of via deze internetsite aangeboden informatie. Informatie die van belang is voor de gebruiker dient door de gebruiker op juistheid te worden gecontroleerd. Beslissingen van de gebruiker op basis van informatie op deze internetsite zijn voor zijn eigen rekening en risico. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

SVOB is niet verantwoordelijk voor bijdragen van derden op de internetsite, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten. SVOB is gerechtigd om, zonder opgaaf van redenen, materiaal of hyperlinks en verwijzingen naar materiaal van derden van deze website te verwijderen en/of te bewerken en/of gebruikersaccounts te blokkeren. Waar mogelijk zal SVOB echter trachten gebruikers in staat stellen om onrechtmatig materiaal of uitlatingen zelf te (laten) verwijderen.

Het aanbieden op de internetsite van hyperlinks naar internetsites van derden betekent niet dat de SVOB de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. De internetsites van derden waarnaar op deze internetsite hyperlinks zijn opgenomen worden niet door SVOB gecontroleerd, gemaakt of onderhouden. Het gebruik van dergelijke hyperlinks en/of via hyperlinks aangeboden producten en/of diensten is volledig voor risico van de gebruiker.

De SVOB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content, behalve in het geval van opzet of grove nalatigheid aan de kant van de SVOB.

Het technisch functioneren van verbindingen en aansluitingen vallen onder het risico van de exploitant van de verbinding(en) en aansluiting(en). De SVOB aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de leverancier van de verbinding(en) en/of aansluiting(en). De SVOB vrijwaart zich voor iedere vorm van aansprakelijkheid voor eventuele virussen op de site of de server van de SVOB die de informatie toegankelijk maakt.

Deze internetsite wordt gehost door INTK en staat op een server die zich bevindt in Nederland. De SVOB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het feit dat documenten op deze internetsite bekeken kunnen worden vanuit gebieden waar hun inhoud illegaal is. Op deze internetsite en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van, of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Voor klachten, opmerkingen, tips, bijdragen en/of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen en/of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u een mail sturen naar info@veilig-ontwerp-beheer.nl.

SVOB kan het beheer van de site en het verwerken van bijdragen uitbesteden aan derden, die namens de SVOB handelen.

Copyright statement www.Veilig-Ontwerp-Beheer.nl

De leidraad voor de site is dat de inhoud voor iedere belanghebbende vrij van rechten en gratis te gebruiken is. Voor publicaties geldt wel de verplichting van de bronvermelding: www.veilig-ontwerp-beheer.nl.

Indien u een (eigen) bijdrage levert op deze website, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overige (beeld)materialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten dient u er rekening mee te houden dat bovenstaand copyright van toepassing is. Voor zover nodig dient u, alvorens u uw bijdrage levert, daartoe toestemming te vragen aan de auteursrechthebbende(n) van het (bestaand) materiaal.

De SVOB is niet verantwoordelijk voor bijdragen van derden.

De SVOB is gerechtigd om, zonder opgaaf van redenen, materiaal of hyperlinks en verwijzingen naar materiaal van derden van deze website te verwijderen en/of te bewerken en/of gebruikersaccounts te blokkeren indien auteursrechten (vermeend) geschonden worden. Waar mogelijk zal de SVOB echter trachten gebruikers in staat stellen om onrechtmatig materiaal of uitlatingen zelf te (laten) verwijderen.

Het gebruik van hyperlinks naar (pagina’s van) deze website is toegestaan, mits te allen tijde duidelijk wordt gemaakt dat de getoonde pagina c.q. website van www.veilig-ontwerp-beheer.nl is.

Indien u van mening bent, dat van bepaalde werken uw intellectueel eigendomsrecht wordt geschonden, kunt u dit melden.

Indien u twijfelt of uw gebruik al dan niet in strijd is met de in deze Copyrightstatement genoemde voorwaarden, mail uw vraag dan.

Netiquette

Uw bijdrage(n) aan deze website mogen niet:

  • in strijd zijn met het doel van deze website,
  • de SVOB schaden of
  • in strijd zijn met de wet dan wel met ongeschreven regels van moraal en fatsoen.

Het is niet toegestaan via deze website informatie te verspreiden die:

  • inbreuk maakt op de rechten van de SVOB of derden;
  • in strijd is met de Auteurswet (en andere wetten betreffende intellectuele eigendom), het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafrecht of de Wet

Bescherming Persoonsgegevens

Bij schending van dit reglement of van bepalingen uit voornoemde wetten kan het betreffende materiaal door de beheerders onverwijld verwijderd c.q. ontoegankelijk gemaakt worden. Degene die zich schuldig maakt aan schending van de genoemde bepalingen in dit reglement kan voorts in en buiten rechte aansprakelijk worden gesteld voor alle daaruit voortvloeiende directe en indirecte schade. Tevens kan aangifte worden gedaan van een strafbaar feit. Op grond van de Auteurswet heeft een inbreuk op auteursrechten een geldboete of gevangenisstraf tot gevolg.

Privacyverklaring www.veilig-ontwerp-beheer.nl

Privacyverklaring versie I (01.11.10)

1. Algemeen

SVOB gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de website www.veilig-ontwerp-beheer.nl. SVOB verzamelt alleen die persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn om de dienstverlening aan gebruikers te onderhouden en te verbeteren. Persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacy wetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd.

2. Gegevens

Bij en/of na bezoek van de websites www.veilig-ontwerp-beheer.nl worden de volgende gegevens van de gebruiker verzameld:

  • Verkeersgegevens, dit zijn statistische geanonimiseerde gegevens over het bezoek van website, onder meer gegevens over het aantal bezoekers en welke pagina’s worden bezocht.

3. Beveiliging

SVOB draagt zorg voor een beveiliging als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Telecommunicatiewet van alle gegevensverzamelingen die mogelijk persoonsgegevens bevatten, door middel van:

  • Logische toegangscontrole met behulp van wachtwoord of pincode;
  • Firewalls.

4. Verstrekking aan derden

Anders dan op grond van wettelijke verplichtingen of tenzij uitdrukkelijk door de gebruiker zelf aangegeven, verstrekt SVOB geen persoonsgegevens aan derden. Indien de noodzaak om persoonsgegevens te verstrekken aan derden voortvloeit uit verplichtingen die SVOB namens of ten behoeve van de gebruiker aangaat, wordt de gebruiker steeds om uitdrukkelijke toestemming voor verstrekking van persoonsgegevens met dat specifieke doel gevraagd. SVOB kan het beheer en bewerken van persoonsgegevens van gebruikers doen uitvoeren door derden, die vervolgens uit hoofde van hun opdracht toegang tot de gegevensverzameling krijgen. Deze toegang verleent SVOB onder voorwaarden dat deze derde het bepaalde in dit reglement alsmede de geheimhoudingsplicht in acht nemen.

5. Plaatsing bijdragen

Bij www.veilig-ontwerp-beheer.nl kan men via de beheerders zelf teksten, afbeeldingen en andere bijdragen plaatsen. Bijdragen worden onder vermelding van de gebruikersnaam gepubliceerd. Het is toegestaan een pseudoniem te gebruiken in plaats van de echte naam. De bijdragen zijn door iedereen op te vragen, inclusief zoekmachines.