Veiligheidseffectrapportage

 

In een Veiligheidseffectrapportage (VER) worden veiligheidsrisico’s in kaart gebracht. Het gaat om sociale veiligheid, brandveiligheid en verkeers- en gebruiksveiligheid. Alle aspecten van (on)veiligheid worden bekeken en alle bij veiligheid betrokken actoren werken samen binnen een VER. Deze actoren stellen op meerdere fronten tegelijk maatregelen voor bouwkundige, sociale, bestuurlijke- en organisatorische maatregelen. Het integrale karakter van de VER komt tot uitdrukking in de afwegingen die moeten worden gemaakt tussen veiligheid en andere belangen, zoals milieu, economie, financiën en sociale belangen. In de VER wordt ook gekeken naar de kosten die pas (veel) later in de beheerfase worden gemaakt.

Preventief aan de slag

De VER is ontwikkeld vanuit de overtuiging dat preventief werken structureel succes oplevert. Dat is zeker het geval bij complexe stedelijke (her)ontwikkelingsvraagstukken. Het toepassen van de VER betekent het onderzoeken van de effecten van de plannen op de veiligheid (binnen én buiten het plangebied) en het bedenken van alternatieven en maatregelen om veiligheidsrisico’s te ondervangen. Hoe eerder dit in het ontwikkelingsproces gebeurt, hoe meer mogelijkheden er zijn om plannen nog bij te stellen.

Eigenschappen van de VER

De VER is interactief. Een team van betrokkenen komt samen tot oplossingen onder de noemer veiligheid. De samenwerking leidt tot het borgen van de verschillende soorten veiligheid in het ontwerpproces. De VER is een procesinstrument. Belangrijk is een bestuurlijke verankering. Een VER is geen verplicht instrument maar om vrijblijvendheid te vermijden is het accorderen door bestuurders belangrijk. De VER is cyclisch, er wordt niet slechts op één moment naar de veiligheid gekeken. Bij nieuwe fasen in de planontwikkeling wordt een veiligheidsanalyse steeds opnieuw ingezet.

Meer info bij het CCV.

Factsheet Safety Effect Report.

Zie ook een voorbeeld in Alphen aan de Rijn.